ปราสาทสำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการค้นพบปราสาทหินมากมายในบริเวณจังหวัดรวมถึงเครื่องปั้นดินเผามากมายในบริเวณนั้นจึงเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าในอดีตก่อนประวัติศาสตร์นั้นมีมนุษย์อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์มาก่อน จนถึงช่วงยุคสมัยอาณาจักรโคตรบูรและอาณาจักรทวารวดี ซึ่งมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอย่างมากและมีความหลากหลาย จนถึงมีการสร้างปราสาทหินขึ้นมาในสมัยนั้น

ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นปราสาทหินที่มีความสวยงามและสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย ปราสาทหินแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจุดที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ตัวปราสาทถูกสร้างในสมัยทวาราวดี จากหลักฐานรูปปั้นและจิตรกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับจิตรกรรมของอินเดีย ปัจจุบันปราสาทหินพนมรุ้งโดยการลงชื่อเป็นมรดกโลกแล้ว และถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศทำให้ในแต่ละปีมีผู้คนเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของปราสาทหินแห่งนี้มากมาย

ปราสาทหนองกง เป็นปราสาทหินขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณใกล้กับปราสาทหินพนมรุ้งไปทางทิศใต้ 2.8 กิโลเมตร คาดว่าปราสาทแห่งนี้อาจใช้ในพิธีกรรมบางอย่างในสมัยนั้น ซึ่งการค้นพบนี้ยังคงความเป็นโบราณสถานอย่างเดิมไว้

ปราสาทเมืองต่ำ เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่มากแห่งนี้ของจัวหวัดสันนิฐานว่าถูกสร้างในสมัยขอมโบราณ ซึ่งลักษณะของปราสาทนั้นอาจใช้เป็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ซึ่งปราสาทแห่งนับว่าเป็นการสร้างที่มีการจัดบริเวณโดยรอบอย่างเป็นสัดส่วนซึ่งภายในปราสาทถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆมากมาย เช่นลานพิธีกรรม ที่ตั้งของชุมชนที่อยู่อาศัย นักโบราณคดีคาดว่าปราสาทเมืองต่ำมีความเกี่ยวเนื่องกับปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งได้รับการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2540