ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นจังหวัดแห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของภูมิภาคนี้ก็ว่าได้และยังเป็นที่จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกิดขึ้นจากแนวคิดความต้องการรวบรวมและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของแถบอีสานใต้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้ ปี พ.ศ. 2525 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ หอวัฒนธรรมสองชั้น ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบปราสาทหินเขาพนมรุ้งผสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และ อาคารหอประชุมพื้นที่อีสานใต้  คือ บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล แอ่งโคราช  หรือเรียกแถบทุ่งกุลาร้องไห้  ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  และบางอำเภอของจังหวัดยโสธร  ร้อยเอ็ดมหาสารคาม  ขอนแก่น  และชัยภูมิ   พื้นที่ดังกล่าวมีชุมชนโบราณเป็นจำนวนหนาแน่นที่สุด  มีอิทธิพลวัฒนธรรมขอมแทรกอยู่ รวมถึงสิ่งก่อสร้างปราสาทที่สำคัญ เช่น  ปราสาทหินพิมาย  ปราสาทหินพนมรุ้ง  ปราสาทเขาพระวิหาร  นอกจากนี้ยังพบเตาเครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผาแบบเคลือบในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีอายุประมาณ  800-1,200 ปี อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 19 มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้มากมายที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ เช่น นิทรรศการภูมิศาสตร์แสดงสภาพภูมิศาสตร์อีสานใต้และจังหวัดบุรีรัมย์  นิทรรศการแหล่งที่ตั้งชุมชนโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์  นิทรรศการโบราณวัตถุสมัยต่างๆ นิทรรศการประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  นิทรรศการช้างกับส่วย  แสดงอุปกรณ์เครื่องมือจับช้างป่า เครื่องประกอบพิธีกรรมของหมอช้าง นิทรรศการศาสนาและความเชื่อ แสดงพระพุทธรูปและเทวรูปสำริด  นิทรรศการผ้าและวิถีชีวิต  ผ้าทอฝีมือชาวอีสานใต้ ผ้าลายมัดหมี่ ห้องเตาเผาและเครื่องเคลือบดินเผา เป็นต้น ซึ่งเป็นที่รวบรวมอารยธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวบ้านตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน