เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์มีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่คือเขื่อนลำนางรอง เป็นเขื่อนที่ใช้สำหรับประชาการในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนทำการเกษตร อยู่ห่างจากอนุสาวรีย์เราสู้ไป 200 เมตร เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ เขื่อนลำนางรองเป็นเขื่อนดิน มีถนนลาดยางบนสันเขื่อนสำหรับชมทัศนียภาพ และมีร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ  นอกจากเขื่อนนี้จะเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรแล้ว  ยังได้รับการปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีบ้านพักให้ใช้บริการ  เป็นเขื่อนที่ สร้างปิดกั้นลำนางรองที่บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 23 เมตร ยาว 1,500 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร กักเก็บน้ำได้ 121.414 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมด้วยอาคารประกอบทางระบายน้ำล้นและท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และฝั่งขวาระบบส่งน้ำ ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เป็นคลองดาดคอนกรีต จำนวน 2 สาย รวมความยาว 90.431 กิโลเมตร พร้อมด้วยคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอยเป็นคลองดาดคอนกรีต จำนวน 22 สาย ความยาวรวม 74.359 กิโลเมตร และอาคารประกอบรวม 179 แห่ง นอกจากนี้แล้วยังมีพื้นที่ที่จัดรูปที่ดินสมบูรณ์แบบแล้ว จำนวน 446 ไร่ มีคูส่งน้ำจำนวน 20 สาย ความยาวรวม 7.428 กิโลเมตร คูระบายน้ำจำนวน 25 สาย ความยาวรวม 8.110 กิโลเมตร และอาคารประกอบรวม 917 แห่ง และยังมีพื้นที่คันคูน้ำจำนวน 54,254 ไร่ ประกอบด้วยคูส่งน้ำ 266 สาย ความยาวรวม 361.775 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 48 หมู่บ้าน 8 ตำบล 5 อำเภอ คือ อำเภอโนนดินแดง ละหานทราย ปะคำ นางรอง และเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 68,410 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 7,471 ครัวเรือน